پروژه های IP Telephony

 • نصب و راه اندازی مرکز سانترال IPPBX دیوان محاسبات خراسان جنوبی
 • نصب و راه اندازی مرکز سانترال IPPBX کارگاه سد چمشیر
 • نصب و راه اندازی سیستم Call Centerمجموعه مدرسان شریف با حدود چهار هزار تماس در روز
 • نصب و راه اندازی مرکز سانترال IPPBXکارگاه تونل قمرود (شرکت سابیر)
 • نصب و راه اندازی مرکز سانترال IPPBXکارگاه سد کوهرنگ (شرکت سابیر)
 • نصب و راه اندازی مرکز سانترال IPPBXسازمان هلال احمر استان خراسان جنوبی و راه اندازی ارتباطات مجموعه های خارج از شهرستان
 • طراحی و اجرای شبکه LANشرکت تونل و سد آریانا و راه اندازی سیستم IPPBX
 • طراحی و اجرای شبکه LANشرکت Alloc -Vanitarو راه اندازی سیستم IPPBX
 • طراحی و اجرای سیستم VOIPشرکت سد سازی سابیر فی مابین دفتر مرکزی و کارگاه ها در شهرستانهای مختلف
 • طراحی و راه اندازی سیستم IPPBXسازمان حمل و نقل و امور پایانه های استان خراسان جنوبی به منظور برقراری ارتباط پایانه ها با دفتر مرکزی
 • طراحی و اجرای شبکه VOIPشرکت بیمه دی