دانلود مدرک

پروانه فعالیت در حوزه خدمات عملیاتی افتا
گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی
معرفی نامه به رئیس سازمان راه داری و حمل و نقل جاده ای کشور
مجوز واحد فناور
کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان
مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش KDT