آدرس :

بیرجند – خیابان پرستار – رو به روی پرستار ۱۴

ایمیل :

info@eacd.ir

تلفن :

۰۵۶-۳۲۳۴۷۶۶۰